Workforce Management i en mobil värld

Arbetslivet flyttar med snabba steg in på mobilen. Därför är mobilappar idag ett centralt element i en modern Workforce Management-lösning. Läs hur ni kan öka medarbetarnas flexibilitet och effektivitet med mobilappen.

Mobiltelefonen har under de senaste åren fått en mycket markant roll i de flestas vardag, och blir dagligen använd för att hantera små som stora arbetsuppgifter. Och det kommer hela tiden nya funktioner – också när det handlar om att använda mobiltelefonen som arbetsverktyg.

Mobilappar har därmed blivit en grundläggande del av en modern Workforce Management-lösning. Därför utvecklas ProMark också kontinuerligt till detta användargränssnitt.

Utvecklingen är både av mer teknisk karaktär för att hålla produkten uppdaterad med marknaden och funktionalitetsorienterad där vi kontinuerligt lägger till värdeskapande funktioner baserade på krav och önskemål från våra kunder.

Single sign-on, löpande efterlevnad av säkerhetskrav och förbättrad prestanda är bara några av utvecklingsområdena.

När det gäller funktionalitet, arbetar vi målinriktat på att göra mobilen till ett minst lika värdefullt arbetsverktyg för medarbetarna som datorn, och har stort fokus på att spegla funktionalitet från vår portallösning till mobilen.

Visste du?

… att medarbetarna redan i 2002 kunde registrera tid i ProMark via deras mobiltelefon – långt innan appar blev utbredda? Med produkten WAP-link stödde vi en WAP-protokoll som gav möjlighet att skicka registreringar från mobilen. Men marknaden var inte riktigt redo för det vid den tiden …

Nu ligger alla möjligheter i vår mobilapp som är tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera: Den första iPhone släpptes i USA i 2007

Effektiv registrering och självbetjäning

Mobilappen ger medarbetarna de bästa förutsättningarna för att registrera tid och frånvaro – oavsett var de är. Samtidigt får de åtkomst till egen information och olika självbetjäningsmöjligheter.

Via appen kan medarbetarna bland annat:

 • Registrera närvaro (komma och gå)
 • Se status på semester, flex- och övertid
 • Registrera frånvaro (hel eller del av dag), inklusive önskan om semester och ledighet
 • Registrera tid på olika aktiviteter
  – Projekttid (tid/uppgift)
  – Stämpla in och ut på jobb
 • Se eget arbetsschema
 • Byta, sälja eller boka lediga arbetspass
 • Motta automatiska push-meddelanden t.ex. vid bortglömda registreringar
 • Cheferna kan även godkänna registreringar, önskemål om semester och fridagar samt byte av arbetspass

Medarbetarna kan också enkelt registrera tillägg, resor och traktamente i mobilversionen av ProMarks veckokalender. De får överblick över veckans registreringar och kan ange arbetstid på fördefinierade projekt – och attestera för antingen veckan eller projektet om företaget vill det.

Fler och fler arbetar utanför kontoret hela eller delar av arbetsdagen. Det kan vara hos kunder eller hemma sedan coronapandemin har resulterat i mer flexibla arbetsformer på många företag. Med appen har de hela tiden ProMark med i fickan och kan hantera de dagliga registreringarna – enkelt och effektivt.

Ge medarbetarna medinflytande på planeringen

Appen är också ett effektivt verktyg i förhållande till planering och inte minst i kommunikationen kring arbetstider. Här kan den enskilda medarbetare alltid se sitt eget arbetsschema – vilket kan vara särskilt fördelaktigt om hen har varierade arbetstider. Och om planen ändras kan berörda medarbetare få meddelande via aviseringar.

Medarbetarna kan också se – och boka in – lediga skift som t.ex. har uppstått på grund av sjukdom, precis som de kan byta eller sälja skift till kolleger. Genom att använda de inbyggda godkännandeflödena kan företaget säkerställa att cheferna enkelt kan godkänna relevanta skiftbyten och andra aktiviteter som medarbetarna gör via självbetjäning.

Med appen kan ni involvera medarbetarna i planeringen och ge dem medinflytande på deras egen arbetstid. Både de fastanställda och medarbetare med flexibel arbetstid, om ni har tillfälliga arbetare som tilldelas timmar efter behov.

Appen förenklar kommunikationen mellan chefer och medarbetare och bidrar till en mer flexibel och planering med mindre administrativt arbete för alla parter.

Bättre kontroll av uppgifter och projekt

Appen stöder ock löpande registrering av arbetstid fördelad på projekt samt in- och utstämpling på jobb – med bara några klick. Det sparar tid, minskar fel och ger en effektiv dokumentation av timmar till uppföljning och eventuell fakturering.

Som något nytt kan medarbetaren också via mötesscheman på mobilen se de specifika uppgifter och ansvarsområden, hen har tilldelats av sin ledare/planeringsansvarig på olika dagar. På så sätt kan företaget placera ansvaret för viktiga arbetsuppgifter och medarbetarna vet exakt vad hen måsta fokusera på den arbetsdagen. Smidigt och lätt.

Vill du vara med i utvecklingen?

Uppgiftshantering är ett fokusområde vi skulle vilja göra mer av – både i allmänhet i förhållande till möjligheter på mobilen, och när det gäller tilldelning av medarbetare till arbetsuppgifter.

Om du vill gå in i ett aktivt samarbete om vidareutveckling av mobilfunktionalitet för båda ledare och medarbetare, så kontakta oss.

Framtiden kräver mobilitet och flexibilitet

Det råder ingen tvekan om att framtidens arbetsplatser kommer att mötas med krav om mer mobilitet och flexibilitet. Genom att flytta ProMark-funktioner in på mobilen, kan medarbetarna samla arbetsliv och privatliv på ett ställe – och samtidigt vara överallt.

Appens många funktioner kan bidra till en ännu mer effektiv och flexibel arbetsdag eftersom den:

 • Ger bättre överblick över arbetstider, eventuella förändringar och uppgifter
 • Gör det enklare för den enskilda medarbetaren att registrera tid (också på aktiviteter), frånvaro, tillägg, resor/traktamente
 • Ger tillgång till information som t.ex. status på semester-, flex-, och övertidskonton
 • Stöder flexibla arbetsformer där medarbetarna arbetar både hemma, på kontoret och hos kunderna
 • Sparar tid för alla parter genom ökad grad av självbetjäning
 • Gör det möjligt att följa framsteg på aktiviteter genom överblick över tidsåtgång i realtid
 • Ger snabbare faktureringsunderlag om de anställdas timmar ska faktureras

Moderna verktyg bidrar starkt till att ge företaget en bättre image som arbetsgivare – både i förhållande till nöjdheten bland de nuvarande medarbetarna och när det handlar om att kunna locka till sig nya som tillhör den digitala generationen. Så varför inte flytta in ProMark på era mobiler?