Synliggör produktionsplanen och fokusera på produktivitet

Idag utsätts svensk industri för global konkurrens och stora krav ställs på produktionseffektivitet.

Fokus måste ligga på att processerna är flexibla, smidiga och konkurrenskraftiga. Klarar man inte att uppfylla dessa krav finns det andra som gör det!

Idealet kontra verkligheten

I den ideella världen lyckas vi skapa en produktionsapparat som är LEAN och därmed flexibel och smidig. Där produceras enligt Just-in-Time och processer optimeras via visuell planering. Drivs LEAN-tanken till sin spets behöver vi varken IT- eller ERP-system, för i den ideella LEAN-världen kommer behovet att starta en specifik produktion där aktiviteter initieras via ett visuellt triggersystem.

Faktum är dock att vi är väldigt många som gärna vill röra oss i den riktningen, men ännu inte är där och därmed behövs planerings- och IT-system. Så hur kan vi med ERP och annan IT säkerställa att vi uppnår maximal effektivitet och utnyttjande av vår produktionsapparat?

En avgörande förutsättning för ett effektivt utnyttjande av produktionsapparaten (både utrustning och medarbetare) är att planeringen görs utifrån ett välgrundat beslutsunderlag. Här är den aktuella situationen och status i produktionen således en viktig parameter för prioriteringen av order och arbetsuppgifter. Dessa aspekter hanteras som regel av ERP-systemet och här skapas de slutliga produktionsplanerna.

Men hur fångas status om det aktuella läget och hur synliggörs planen för produktionspersonalen?

Från plan till här-och-nu-kunskap och överblick

Den aktuella situationen och status i produktionen kan medföra behov av att revidera planen. Maskinstopp eller nedsatt produktionstakt kan exempelvis vara orsak till ändringar. Ju snabbare man får vetskap om detta, desto bättre. På många företag får man inte reda på att produktionen inte har gått som planerat förrän uppgiften rapporteras som utförd eller när en deadline överskrids. Detta beror på att avrapporteringen normalt sker först då jobbet avslutats.

Publicering av produktionsplaner sker ofta via utskrifter, anslag på tavlor och whiteboards. Sådana listor och anslag ska absolut inte underskattas och även den mänskliga aspekten hos det personliga överlämnandet och delaktighet i planen är en viktig del.

Men utskrifter och listor har ofta en mycket kort giltighetsperiod och måste således hållas aktuella och uppdateras med relativt korta intervall – och hur säkerställer man att alla medarbetare alltid känner till de aktuella planerna och prioriteringarna? Hur säkerställer vi att produktionsapparaten fokuserar på det som är viktigast här och nu?

ProMark Workforce Management

Den utmaningen har vi löst i Workforce Managementsystemet ProMark. I korthet handlar det om: “The right resources, at the right time, for the right job”.

ProMark arbetar utifrån en idé om att skapa enkla, smarta och snabba sätt för företag att anpassa resursanvändningen och skapa effektivitet och produktivitet. Den idén har vi utvecklat och finslipat i mer än 30 år, och resultatet är att vi idag är ett av branschens mest innovativa programföretag inom Workforce Management, säger Henrik Trolle, Deputy Head of Sales & Marketing.

Vi koncentrerar oss på att utveckla ett system som är enkelt att konfigurera och använda i vardagen och som bland annat ger företagen möjlighet att definiera produktionsplaner och exakt uppföljning, samt genomförande på produktionsgolvet. Detta sker genom nära integration med realtidsregistreringar av medarbetardata kombinerat med produktionsdata i realtid, som exempelvis genererat via SAP.”

Produktöverblick på storskärm, nära till hands

Med ProMark och det skräddarsydda gränssnittet mot SAP är det möjligt att synliggöra produktionsplanen och status på exempelvis en storskärm.

Medarbetarna i produktionsområdena har sålunda realtidsinformation om status på aktuella jobb och vet vad som är planerat för övrigt.

Lösningen bygger på faktiska registreringar som både inkluderar de medarbetare som är färdiga med en given produktion, men även de medarbetare som för närvarande är aktiva i produktionen. Produktionsöverblicken är därmed uppdaterad i realtid och nog så viktig är möjligheten att “flagga” för eventuella förseningar – just därför att skärmen visar de aktiva produktionsresurserna.

För varje produktionsområde kan man konfigurera skärmen med individuella triggervärden så att potentiella eller faktiska förseningar presenteras.

Lösningen är givetvis webbaserad och tillgång är alltså möjlig från vilken enhet som helst som har en webbläsare. Produktionschefen får därmed en överblick via exempelvis en iPad – allt som krävs är en internetanslutning.

När man tar emot en brådskande beställning som planeras och släpps för produktion i SAP kommer denna beställning utan försening att synliggöras i relevant workcenter och därmed för de medarbetare som ska fokusera på just den beställningen.

Stora företag som t.ex. Aker Solutions har genom att använda produktionsskärmen på många av deras enheter ökat fokus på vad som är viktigt just nu – och har därför kunnat sänka genomloppstiden och produktionskostnader.

Insamling av produktionsdata

Realtidsuppdatering av produktionsstatus är självfallet möjligt om man registrerar varje gång ett givet produktionstillstånd inträffar. Det ska vara enkelt och lättillgängligt och därför är det ofta nödvändigt att kunna registrera via olika medier och enheter.

Vi har löst detta genom att underlätta användning av ett antal olika registreringsmedier och enheter i ProMark, bl.a. Windows-terminal.

Med ProMark på en dator eller surfplatta kan medarbetarna via en konfigurerbar dialog utföra relevanta jobbregistreringar som dels skickas tillbaka till SAP och dels används för att i realtid uppdatera produktionsstatus. Dialogen med medarbetaren skräddarsys i förhållande till ordertyp (PP, CS, PS, PM), workcenter och andra parametrar. Det säkerställer att medarbetaren får de relevanta uppgifterna och även guidas att registrera de uppgifter som behövs i SAP och det korrekt. T.ex. kan en partiell eller slutlig ”quantity confirmation” som överstiger det förväntade resultera i en dialog gällande riktigheten i uppgiften och där eventuellt en orsaksförklaring begärs.

Windows-terminalen utmärker sig genom att erbjuda ”Team”-funktionalitet och dessutom en mycket avancerad offlinekapacitet. Det betyder att ett produktionsteam/cell utrustad med ProMark på en dator eller surfplatta har ett mycket dedicerat registreringsmedium som, i händelse av IT-haveri, fortfarande kommer att fungera fullt ut och sålunda bidra till att säkerställa att såväl medarbetare som utrustning kan fortsätta produktionen.

Skräddarsydd SAP-gränssnitt

Integrationen mellan SAP och ProMark definieras en gång för alla i installationsprocessen och behöver endast justeras om nya eller utökade behov uppstår över tiden.

Specifikt täcker integrationen mellan SAP och ProMark följande funktionalitetsområden:

  • HR Mini Master
  • Lön (Infotype 2010)
  • Produktionsmodulerna PP, CS, PS, CO och MM (Material Management)

I SAP är ALE (Application Link Enabling) en förutsättning för integration och i förhållande till produktionen måste bl.a. PP-PDC aktiveras.

I ProMark finns de relevanta in- och utgående gränssnittstransaktioner på plats för att matcha SAP. Samtliga är fullt ut konfigurerbara i fall det blir behov av ytterligare data och information. ProMarks SAP-gränssnitt kan användas med traditionell filöverföring, .NET BAPI anrop eller via webbtjänster.