Synliggjør produksjonsplanen og fokuser på produktivitet

Norske virksomheter er utsatt for global konkurransen og det stilles store krav til effektiv produksjon.

Det må være kontinuerlig fokus på å sikre at prosessene er fleksible, smidige og konkurransedyktige. Hvis man ikke klarer å oppnå dette, er det andre som klarer det.

Idealet og den virkelige verden

I dette systemet produseres produktene Just-in-Time og prosessene optimaliseres via visuell planlegging. Hvis LEAN-tanken dras ut til det ytterste, trenger vi verken IT- eller ERP-systemer, for i den ideelle LEAN-verden oppstår behovet for å starte en spesifikk produksjon der hvor aktivitetene initieres via et visuelt triggersystem.

Faktum er likevel at vi er svært mange som gjerne vil bevege oss i den retningen, men som ennå ikke er der og dermed har vi behov for planleggings- og IT-systemstøtte. Så hvordan kan vi med ERP og annen IT sikre at vi oppnår størst mulig effektivitet og utnyttelse av vårt produksjonsapparat?

En avgjørende forutsetning for effektiv bruk av produksjonsapparatet (både utstyr og medarbeidere) er at planleggingen foregår på grunnlag av et gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag. Her er den aktuelle situasjonen og status i produksjonen dermed en viktig parameter for prioriteringen av ordre og arbeidsoppgaver. Disse aspekter håndteres vanligvis av ERP-systemet, og her dannes de endelige produksjonsplanene.

Men hvordan fanges kunnskap om status opp og hvordan synliggjøres planen for produksjonspersonalet?

Fra plan til her-og-nå-kunnskap og oversikt

Den aktuelle situasjonen og status i produksjonen kan medføre behov for å revidere planen. Eksempler på forhold som kan være årsak til endringene er maskinstopp eller nedsatt produksjonshastighet. Jo raskere man får kunnskap om dette, desto bedre. I mange virksomheter får man ikke vite om at produksjonen ikke har gått som planlagt før opplysningene rapporteres som utført eller når en deadline er overskredet. Dette skyldes at avrapporteringen vanligvis først skjer når jobben er avsluttet.

Publisering av produksjonsplaner skjer ofte via utskrifter, oppslag på tavler og whiteboards. Slike lister og oppslag må absolutt ikke undervurderes. Et annet viktig område er også det menneskelige aspektet ved personlig overlevering og involvering i planen.

Men utskrifter og lister har ofte en svært kort gyldighetsperiode og må dermed ajourføres og oppdateres med relativt korte intervaller – og hvordan sikrer man at alle medarbeiderne alltid er kjent med aktuelle planer og prioriteringer? Hvordan sikrer vi at produksjonsapparatet fokuserer på det som er viktig her og nå?

ProMark Workforce Management

Denne utfordringen har vi løst i Workforce Management-systemet ProMark. I korthet handler det om: “The right resources, at the right time, for the right job”.

ProMark arbeider ut fra en idé om å skape enkle, smarte og raske løsninger som gjør det mulig for en virksomhet å tilpasse ressursbruken og skape effektivitet og produktivitet. Denne ideen har vi utviklet og finslipt i mer enn 30 år, og resultatet er at vi i dag er et av bransjens mest nyskapende programmeringsfirma innenfor Workforce Management, sier Henrik Trolle, Deputy Head of Sales & Marketing.

Vi konsentrerer oss om å utvikle et system som er enkelt å konfigurere og benytte i hverdagen og som blant annet gir virksomhetene muligheten til å definere produksjonsplaner og nøyaktig oppfølging, samt gjennomføring på produksjonsgulvet. Dette skjer gjennom nær integrasjon og sanntidsregistreringer av medarbeiderdata kombinert med produksjonsdata i sanntid, f.eks. generert via SAP.

Produksjonsoversikt på storskjerm, lett tilgjengelig

Med ProMark og det skreddersydde grensesnittet mot SAP er det mulig å synliggjøre produksjonsplanen og status på for eksempel en storskjerm.

Medarbeiderne i produksjonsområdene får dermed sanntidsinformasjon om status på aktuelle jobber og innsikt i øvrige planer.

Løsningen bygger på faktiske registreringer som både inkluderer de medarbeiderne som er ferdige med en gitt produksjon, samt de medarbeiderne som er aktive i produksjonen.

Produksjonsoversikten er dermed oppdatert i sanntid. I tillegg er det viktig å “flagge” eventuelle forsinkelser – nettopp fordi skjermen viser de aktive produksjonsressursene.

For hvert produksjonsområde kan man konfigurere displayet med individuelle triggerverdier, slik at potensielle eller faktiske forsinkelser presenteres.

Løsningen er selvfølgelig webbasert og tilgang er altså mulig fra enhver enhet med nettleser. Produksjonssjefen får dermed oversikt via f.eks. en iPad – alt som kreves er en internettilkobling.

Når man mottar en hasteordre, som planlegges og frigis til produksjon i SAP, vil denne ordren uten forsinkelse bli synliggjort i det relevante workcenter og dermed for de medarbeiderne som skal fokusere på nettopp denne ordren. Store virksomheter som f.eks. Aker Solutions har gjennom bruk av produksjonsdisplayet på mange av deres lokasjoner økt fokus på hva som nettopp nå er viktig – og har derfor kunnet redusere gjennomløpstiden og produksjonskostnadene.

Innsamling av produksjonsdata

Sanntidsoppdateringer av produksjonsstatus er selvsagt mulig når man registrerer hver gang en gitt produksjonstilstand er inntruffet. Det må være enkelt og lett tilgjengelig, og derfor er det ofte nødvendig å kunne registrere via ulike medier og enheter.

Vi har løst dette gjennom å forenkle bruken av en rekke ulike registreringsmedier og enheter i ProMark, bl.a. Windows-terminaler.

Med ProMark på en datamaskin eller nettbrett kan medarbeiderne via en konfigurerbar dialog utføre relevante jobbregistreringer som både sendes tilbake til SAP og benyttes for å oppdatere produksjonsstatus i sanntid. Dialogen med medarbeidere skreddersys etter ordretype (PP, CS, PS, PM), workcenter og andre parametere. Dette sikrer at medarbeiderne får de relevante opplysningen og også veiledes i korrekt registrering av nødvendige opplysninger til SAP. For eksempel kan en delvis eller endelig “quantity confirmation” som overstiger forventede verdier resultere i en dialog om gyldigheten av opplysningene og der man eventuelt kan legge inn en årsaksforklaring.

Windows-terminalen utmerker seg gjennom å tilby “Team”-funksjonalitet og dessuten en svært avansert offlinekapasitet. Det betyr at et produksjonsteam/celle utstyrt med ProMark på en pc eller nettbrett har et svært avansert registreringsmedium, som i tilfelle havari fortsatt kommer til å fungere fullt ut, og dermed bidra til å sikre at både medarbeiderne og utstyr kan fortsette produksjonen.

Skreddersydd SAP-grensesnitt

Integrasjonen mellom SAP og ProMark defineres en gang for alle i installasjonsprosessen og det er bare nødvendig å justere denne om nye eller økte behov oppstår med tiden.

Spesifikt dekker integrasjonen mellom SAP og ProMark følgende funksjonalitetsområder:

  • HR Mini Master
  • Lønn (Infotype 2010)
  • Produksjonsmodulene PP, CS, PS, CO og MM (Material Management)

SAP er ALE (Application Link Enabling) en forutsetning for integrasjon og i forhold til produktene må bl.a. PP-PDC aktiveres.

I ProMark finnes de relevante inn- og utgående grensesnittransaksjonene på plass for å matche SAP. Samtlige er fullt ut konfigurerbare i tilfelle det blir behov for ytterligere data og informasjon. ProMarks SAP-grensesnitt kan benyttes med tradisjonell filoverføring, .NET BAPI-anrop eller via webtjenester.