Första hjälpen för utvärdering av Workforce Management-lösning

Ny marknadsguide från den berömda analysföretaget Gartner hjälper större företag att navigera i utbudet av Workforce Management-lösningar respektive leverantörer. ProMark är med. Förutom marknadsguiden erbjuder vi ytterligare första hjälpen vid inköp, byte eller utökning av Workforce Management-lösningar.

Att köpa, utöka eller byta Workforce Management-lösning brukar inte vara ett lätt beslut för ledningen av större företag.

För att fatta ett beslut krävs ett bra business case genom förenklad hantering och en effektivare planeringsprocesser i förhållande till företagets viktigaste resurs, nämligen personalen. Dessutom är marknaden svår att genomskåda med många typer av leverantörer, som var och en erbjuder olika typer av lösningar, teknologi och tjänster.

ProMark i internationellt erkänd marknadsguide

Om du och ditt företag överväger att investera i Workforce Management, finns bra hjälp från Gartner i deras ”Market Guide for Workforce Management Applications”.

Guiden ger en översikt av 18 utvalda leverantörer och du får en inblick i deras typiska kundtyper, geografiska räckvidd och utvecklingsambitioner.

Viktigast är dock att du får en schematisk överblick av vad leverantörernas Workforce Management-produkter innehåller i förhållande till de processer och uppgifter som du förväntar dig att lösningen ska kunna hantera.

Och ProMark finns med i listan.

Välj företagets strategiska argument

Innan du och ditt företag väljer rätt Workforce Management-lösning, kan det vara klokt att börja med att utvärdera de strategiska argumenten för att investera i en Workforce Management-lösning.

  • Är det önskan om högre produktivitet för att förbättra företagets konkurrenskraft som är viktigast?
  • Eller har företaget större behov av att se till att regler, rutiner och lagar från fackföreningar, företaget självt eller offentliga myndigheter respekteras?
  • Eller riktas argumentationen mot ett behov av att förbättra förmågan att tolka information och analysunderlag rörande organisationens arbetsmönster i förhållande till lönekostnader, flaskhalsar och kapacitetsförbättringar i organisationen?

Flera undersökningar och kvalitativa studier pekar på att en förbättring av företagens produktivitet är ett av de viktigaste skälen att investera i Workforce Management-lösningar.

Exempelvis har amerikanska Aptitude Research Partners genomfört en undersökning i 2016 där 34 % av de 388 tillfrågade anger behovet av att öka företagens produktivitet som den främsta orsaken att investera i Workforce Management.

Dominerar Excel fortfarande företagets kärnprocesser och analysunderlag?

Ett fördelaktigt business case bör vara ett centralt inslag i din och företagets utvärdering av Workforce Management lösningar, samt leverantörer. Investeringen ska ju helst betala sig.

I det sammanhanget är det värt att studera huruvida Excel (eller papper för den delen) fortfarande är ett utbrett verktyg i administrationen av företagens kärnprocesser inom områden som närvaro, frånvaro, bemanningsplanering och korrekt löneberäkning i förhållande till gällande avtal, lokala avtal och företagets anställningsregler.

Det finns ofta stora vinster att hämta genom att ersätta Excel med digitaliserade och automatiserade administrationsprocesser.

Tänk också på att utvärderingen bör omfatta hur Excel används i hela organisationen och den geografiska placeringen. På så sätt hjälper processen dig också att identifiera potentiella felkällor och begränsningar när det gäller hastighet, precision, analys och rapportering.

Vill du veta mer om hur ni kan hitta fram till Workforce Management skatten i er organisation, titta på filmen med Workforce Management analytikern Mollie Lombardi som förklarar hur ni med hjälp av ”5C Stakeholder Workforce Management matrix” kan konkretisera företagets business case.

Prioritering av viktiga funktioner

Kanske har din organisation redan har ett antal system och verktyg för att hantera mer eller mindre kompletta processer i samband med digitalisering och automatisering av Workforce Management-relaterade frågor. Det kan vara företagets affärs-, löne- eller rekryteringssystem.

3 viktiga frågor att diskutera

Ett gott råd är att först undersöka vad företagets befintliga system kan och vilken hänsyn som tas till företagets viktigaste behov och önskemål.

Tre viktiga frågor är viktiga att diskutera när ni ska ta reda på vilka funktioner som är viktigast, och om den befintliga IT-infrastrukturen är tillräcklig:

  1. Hur går det till och hur lätt är det att samla in nödvändiga planerings- och arbetstidsuppgifter bland de anställda i organisationen?
  2. Med vilken grad av automatisering, precision och hastighet beräknas och bearbetas de insamlade uppgifterna och i vilka system?
  3. Hur, var och hur snabbt finns de insamlade uppgifterna synliga och användbara för mellancheferna, företagsledningen, personalavdelningen och medarbetarna?

Samma råd gäller om ni redan har en Workforce Management-lösning, som ni funderar på att byta ut eller utöka.

I det sista fallet har det framkommit i intervjuer på andra större företag att det ofta är behovet av bättre och snabbare rapportering från ledningen som får företag att byta Workforce Management-system.

Det är i synnerhet den högsta ledningens önskan om att få bättre insikt i produktivitetsmönster och automatisk rapportering av avvikelser till mellanchefer som har stort värde när det gäller ledningsrapportering.

Val av leverantör

Du och ditt företag kan med fördel skaffa “Market Guide for Workforce Management Applications” från Gartner och koka ned antalet möjliga leverantörer till 3–4 stycken, som lever upp till de behov som ni anser är viktigast för företaget.

Förutom att läsa guiden rekommenderar vi att ni ägnar särskild uppmärksamhet åt vilken typ av leverantör ni vill etablera ett långsiktigt samarbete med, och ifall den leverantören erbjuder rätt lösning för er.

När ni har gjort ert val av en specialiserad ”Workforce Management Vendor”, rekommenderar vi också att ni kartlägger lösningens förmåga att integrera med affärs- och lönesystem samt lösningens geografiska räckvidd.

ProMark är marknadsledande inom internationella Workforce Management lösningar i Nordeuropa.

Vi vill gärna bjudas in till stora och gärna internationella organisationer som vill maximera sin produktivitet, säger Torkel Olrik, CEO på ProMark.

Han fortsätter: Vi har mer än 35 års erfarenhet av Workforce Management. Vi gör stora investeringar i utvecklingen av ProMark och är redan i framkant när det gäller dataintegration, dataanalys, rapportering och rörlighet. Samtidigt har vi ett brett utbud av nya och värdeskapande funktioner i avslutande testfaser innan de släpps ut på marknaden.

Oavsett hur du och ditt företag planerar att gå till väga när ni ska välja Workforce Management leverantör, hoppas vi att denna guide har varit till hjälp.

Behöver ni ytterligare rådgivning i samband med inköp, byte eller utökning av Workforce Management lösning, är ni välkomna att kontakta oss.